x
Tên chiên dịch 
Kịch bản hổ trợ 
Bước hổ trợ 
Tình trạng 
# 
ABCD |   |   | Không Không Đã gửi Gửi lại | Xóa
ABC |   |   | Không Không Đã gửi Gửi lại | Xóa
Happy Birthday Vương! |   |   | Không Không Đã gửi Gửi lại | Xóa
aaaa |   |   | Không Không Đã gửi Gửi lại | Xóa
Chien dich test 3 |   |   | Không Không Đã gửi Gửi lại | Xóa
Chien dich test 2 |   |   | Không Không Đã gửi Gửi lại | Xóa
Chien dich test |   |   | Tạo Kịch Bản 4 Bước Tạo Kịch Bản 4 Bước 2 Đã gửi Gửi lại | Xóa