x
Tên kịch bản 
Chiến dịch sử dụng kịch bản này 
# 
a  |  0 Chiến dịch Xóa
Vận hành sản phẩm  |  0 Chiến dịch Xóa
Khảo sát thị trường  |  0 Chiến dịch Xóa
Quản lý dự án  |  0 Chiến dịch Xóa
Hoàn thiện sản phẩm CNTT  |  0 Chiến dịch Xóa
Thiết kế dùng thử  |  0 Chiến dịch Xóa
Tư vấn giải pháp CNTT  |  0 Chiến dịch Xóa