Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Hoàn thiện sản phẩm CNTT"

Tổng số email đã đăng ký (5 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Giới thiệu "Hoàn thiện sản phẩm CNTT" (Bước 1) 5 Email
Báo giá dịch vụ Hoàn thiện sản phẩm CNTT (Bước 2) 0 Email