Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Khảo sát thị trường"

Tổng số email đã đăng ký (4 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Giới thiệu "Khảo sát thị trường" (Bước 1) 4 Email
Báo giá DV Khảo sát thị trường (Bước 2) 0 Email