Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Vận hành sản phẩm"

Tổng số email đã đăng ký (4 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Giới thiệu "Vận hành sản phẩm" (Bước 1) 3 Email
Bao Giá DV Vận hành sản phẩm (Bước 2) 1 Email