Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Tạo Kịch Bản 5 Bước"

Tổng số email đã đăng ký (4 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Tạo Kịch Bản 5 Bước 1 (Bước 1) 3 Email
Tạo Kịch Bản 5 Bước 2 (Bước 2) 0 Email
Tạo Kịch Bản 5 Bước 3 (Bước 3) 0 Email
Tạo Kịch Bản 5 Bước 4 (Bước 4) 1 Email
Tạo Kịch Bản 5 Bước 5 (Bước 5) 0 Email