Thêm email từ file exel
x
Tên khách hàng 
Số điện thoại 
Email khách hàng 
Dịch vụ 
Hai 212345678thuocmoingay@gmail.comdich vu
Hai 212345678thuocmoingay@gmail.comAuto mail
Họ Tên Mẫu 70962343257EmailMau7@gmailcomAuto mail