Thống kê số lượng email theo kịch bản

Tổng số email đã đăng ký (39 email)